Развернуть
Аппарат акима города Жезказган
Официальный сайт государственного учреждения

ОТЧЕТ АКИМА ГОРОДА ЖЕЗКАЗГАНА ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ ЗА 2017 ГОД

Опубликовано: 30 января 2018

Құрметті жезқазғандықтар!

Қымбатты жерлестер!

 

Жаңа 2018 жыл табалдырығымыздан аттады. Жаңа жылда біз алдымен өткен жыл несімен есте қалғанын ой елегінен өткіземіз, жүріп өткен жолымызды бағамдаймыз, келешекке жоспар жасаймыз.

Тарих қойнауына еніп бара жатқан 2017  жыл Қазақстан халқы үшін жемісті жыл болды. Өткен жылда еліміздің қоғамдық-саяси және мәдени өмірінде көптеген оң өзгерістер орын алғанын өздеріңіз жақсы білесіздер. Атап айтсақ, жыл басында Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың шешімімен мемлекетімізде конституциялық реформалар жүзеге асты. Елбасының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты халыққа Жолдауы және «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы жарияланды. Мақалада айтылған қазақ тілін біртіндеп Латын қарпіне көшірудің алғашқы дайындық жұмыстары аяқталып, жаңа әліпбидің жобасы бекуде. Алматы қаласында өткен 28-ші кезекті Бүкіл әлемдік Қысқы Универсиада ойындарында еліміз жалпы командалық есепте екінші орынға ие болып, жеңіс тұғырынан көрінді. Елордамыз Астана қаласында «EXPO-2017» мамандандырылған халықаралық көрмесі жоғары деңгейде өтті. Мұның бәрі Тұңғыш Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың сарабдал саясатының нәтижесі, тілеулес болған халық бірлігінің арқасы екені даусыз. Биыл елімізде тағы да үлкен іс-шара аталып өтіледі. Елордамыз Астана қаласына 20 жыл.

Мысты өлке, Жезқазған қаласы үшін де 2017 жыл үлкен істермен, ауқымды шаралармен есте қалды. Ендеше, өткен жылды қорытындылап, 2017 жылы қаламызда атқарылған жұмыстарды назарларыңызға ұсынамын.

Дорогие жезказганцы!

Сегодня перед нами стоят важнейшие задачи по реализации масштабных государственных программ, инициированных Главой государства. Прежде всего, - пяти институциональных реформ Общенационального плана «100 конкретных шагов», Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», форсированного индустриально-инновационного развития, обеспечения доступным жильем, занятости населения, модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства, что позволит Казахстану к 2050 году войти в число 30-ти самых развитых государств мира.

        За 2017 год в городе проделана большая работа. Итоги развития нашего города за прошлый год положительные по всем направлениям,что показывает уверенную динамику социально-экономического развития и дает основание говорить о наличии потенциала для дальнейшего роста.

       В целях перспективного развития города Жезказган во исполнение поручения акима Карагандинской области  был утвержден План мероприятий по развитию города Жезказган на 2017-2019 годы (далее План).

      План включает реализацию 452 мероприятий по 16 разделам на общую сумму 75,7 млрд.тенге (РБ-25,4 млрд.тенге, ОБ-11,4 млрд.тенге, ГБ-6,8 млрд.тенге, ВС-32,1 млрд.тенге).

      На 2017 год предусмотрена реализация 173 мероприятий на общую сумму 11 млрд.тенге (РБ-873,1 млн.тенге, ОБ-2,2 млрд.тенге, ГБ-1,8 млрд.тенге, ВС-6,1 млрд.тенге), исполнено 158, 15 мероприятий переходящие на 2018 год.

        Большую поддержку в устойчивом развитии экономики города и повышении эффективности рынка труда оказывает реализация государственных и правительственных программ. В городе реализуется 5 государственных и 4 правительственных Программ, в рамках которых в 2017 году реализовано 64 проекта  с объемом финансирования 1,9 млрд. тенге, создано свыше 955 новых рабочих мест и сохранено 118.

        В перспективе социально-экономическое развитие города будет опираться на реализацию мероприятий в рамках государственных, правительственных программ, Комплексного плана социально-экономического развития Жезказганского региона на 2012 – 2020 годы и Плана развития города Жезказган на 2017-2019 годы.

 

Реализация мероприятий позволит решить ряд проблемных вопросов.

        Экономика и финансы

        По итогам года обеспечен рост объемов промышленного производства на 26%, продукции сельского хозяйства на 14%, строительных работ на 1,6%, инвестиции в основной капитал составили 125% к 2016 году.

        Рост экономики, увеличение доходов и потребления

позитивно отразилось и на бюджете города.

        Отрадно отметить, что впервые, с 2017 года бюджет города  является «субвенционным», это позволило решить ряд имеющихся проблем в городе.

        При плане 10 млрд 835,5 млн.тенге поступления в бюджет города составили 11 млрд 199,9 млн.тенге или 103,4%, из них доходы 7 млрд 296,7млн.тенге или 110,5% к плану, целевые трансферты 2 млрд 370,1 млн.тенге или 100%, бюджетные кредиты - 27,7 млн.тенге или 100%, субвенция в полном объеме- 1 млрд 505,4  млн.тенге.

        За счет расширения налогооблагаемой базы в бюджет дополнительно поступило свыше 46 млн.тенге, что на 10,7% больше прогнозных показателей.     

         Расходная часть бюджета освоена на 10 млрд 780,1 млн.тенге  или 99,5% к плану.

        В приоритетном порядке осуществлялось финансирование социально-значимых направлений: сферы образования, культуры и спорта, социальной поддержки населения, на эти цели направлено более 5 млрд 580,5 млн.тенге, на строительство и развитие жилищно-коммунального хозяйства 4 млрд 170,6 млн.тенге.

         В 2017 году по городу обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений и оплата коммунальных услуг.

        В текущем 2018 году продолжится реализация бюджетной политики, которая обеспечит выполнение всех текущих обязательств исполнительной власти перед населением.  

        Бюджет города на 2018 год утвержден в сумме 12 млрд 332 млн.тенге и носит социальный характер. Все  первоочередные расходы учтены в полном объеме,на решение социальных и экономических задач города направлено свыше 11 млрд 313 млн.тенге. Основная доля расходов  предусмотрена на социальную сферу, это более 54,7% или 6 млрд 750 млн.тенге.

        По развитию местного самоуправления в сельских населенных пунктах с численностью населения более 2000 человек, впервые, начиная с 2018 года внедрен новый IV уровень бюджета,который позволит самостоятельно, совместно с местным сообществом решать проблемы села.  Бюджет Кенгирского сельского округа составил 76,8 млн.тенге, из них 46,7 млн.тенге направлено на развитие села.

        С 2020 года будут внедрены самостоятельные бюджеты в селе Талап и Малшыбай.

        В 2017 году была продолжена приватизация субъектов квазигосударственного сектора.

        Согласно Комплексному плану приватизации  в 2017 году продана 100 %-ая доля участия государства в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответвенностью «Спортивно-оздоровительный комплекс г.Жезказган», дополнительно в бюджет поступило 18,3 млн.тенге.      

        По результатам трех не состоявшихся тендеров по приватизации 100 %-ой доли участия государства в уставном капитале Товарищества с ограниченной ответвенностью «Полигон» начат процесс ликвидации юридического лица.

        Работа в данном направлении позволила обеспечить реализацию  мероприятий Комплексного плана по сокращению государственного участия в конкурентной среде путем передачи несвойственных государству функций в частный сектор и увеличить поступления в местный бюджет.

Одним из основных показателей повышения качества и уровня жизни населения являются результаты социально-экономического развития нашего города.

Ежегодный анализ социально-экономического развития нашего города показывает об уверенном динамичном развитии.

Промышленность

В истекшем году промышленными предприятиями  города произведено продукции на 336 млрд 246 млн.тенге, что на 26% больше показателя 2016 года. В областном объеме доля промышленной продукции города составила более 15%.

Рост промышленного производства обеспечен не только за счет объемов градообразующего предприятия, но и за счет увеличения производственных мощностей, введенных в прошлом году проектов в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития.

В Карту поддержки предпринимательства  по 2 пятилеткам включено 10 проектов с общим объемом инвестиций 14,9 млрд. тенге, из них запущено 9  инвестиционных проектов  общей стоимостью 6,7 млрд. тенге, создано  526 новых рабочих мест.

По запущенным проектам за отчетный период произведено продукции на 1 млрд. 488,4 млн.тенге, в них создано 496 рабочих мест.

Дальнейшая диверсификация экономики города и наращивание его промышленного потенциала напрямую связана с реализацией таких проектов, как:

– «Строительство комплекса установок кучного выщелачивания и производственного модуля для переработки золотоносных руд месторождения Жалтырбулак» АО «Жалтырбулак», объем инвестиций составляет 3,4 млрд. тенге, с созданием 150 рабочих мест;

–  «Строительство цеха по производству хлебо-булочных и кондитерских изделии» ИП «ТӘТТІ», с объемом инвестиций 125 млн. тенге  и с созданием 20 рабочих мест;

- «Строительство цеха по производству мучных и кондитерских изделий» ИП Тулеуов, с объемом инвестиций 280 млн. тенге и  с созданием 30 рабочих мест.

Важное  значение для развития экономики города имел запуск в октябре прошлого года проекта «Модернизация завода железобетонных конструкций» ТОО «Самга», стоимостью 240 млн.тенге и созданием 30 рабочих мест.

В текущем году продолжается реализация проекта «Строительство опытного завода гидрометаллургической переработки черновых медных концентратов» ТОО «Корпорация «Казахмыс», стоимостью 8,2 млрд.тенге и  созданием до 97 рабочих мест. Запуск проекта запланирован в 2019 году.

Инвестиции

Рост показателей в реальном секторе обеспечен за счет активной инвестиционной деятельности.

По итогам 2017 году в экономику города было привлечено свыше 13 млрд тенге.

Реальный рост вложений к уровню 2016 года составил 25,1%.

В структуре инвестиций по источникам финансирования 86,2% приходятся на собственные средства предприятий и индивидуальных застройщиков, за счет которых освоено порядка 11,3 млрд тенге.

Удельный вес бюджетных средств составил 12,9 %. Доля кредитов банков и других заемных средств составила 0,9%.

Приоритетными направлениями бюджетных средств остаются вопросы развития и модернизации объектов социальной сферы, строительства и реконструкции инфраструктурных проектов, жилищное строительство и ремонт дорог.

Инвестиции за счет собственных и заемных средств хозяйствующих субъектов были вложены в развитие сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, энергетики, транспорта, связи и другие отрасли экономики.

В рамках Послания Главы государства народу Казахстана для «разгрузки» бюджетных расходов внедряется механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), для реализации которого в  Карагандинской области создано АО «Региональный центр государственно-частного партнерства». Реализация инвестиционных проектов в рамках ГЧП по строительству объектов дошкольного и среднего образования, здравоохранения, доступного жилья и развития инженерной инфраструктуры, позволит увеличить инвестиции в основной капитал.

Строительство

Строительство стало одним из приоритетных направлений развития и важной составляющей экономики города. В 2017 году инвестиции в жилищное строительство за счет всех источников финансирования составили 9 млрд 351 млн. тенге, с ростом на 1,6% к 2016 году.

В рамках государственной Программы развития регионов до 2020 года введено более 10 тысяч квадратных метров жилья, или 108,4% к 2016 году.Основной объем ввода приходится на  индивидуальное жилье.

        Обеспечение населения жильем, особенно социально-незащищенных слов населения и молодых семей,  является одной из приоритетных задач государства.  В  очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда  стоит 2103 граждан. Для обеспечения их доступным жильем необходимо построить 93,5 тыс. кв.метров жилья.   

        В целях выполнения государственной жилищной программы «Нұрлы жер» и снижения очередности на получение жилья, в 2017 году разработана проектно-сметная документация (ПСД) 3 домов на  общую сумму 16,4 млн. тенге, что позволит построить 5 тыс.кв.м жилья, также разрабатывается 6 ПСД на строительство и на подведение ИКИ  к домам с завершением в текущем году.

        В 2018 году предусмотрено строительство  арендного 4-этажного 36-квартирного дома по ул.Сатпаева 70б и на начало строительства кредитного 5-этажного 30 квартирного дома по ул.Гагарина 70/4 выделено  389,2 млн.тенге.

        Кроме того, запланирована разработка ПСД на общую сумму 40,4 млн.тенге по строительству домов и ИКИ по ул.Байконурова 28 а,ул.Алашахана, 34 «И», 34 «Д» и 34 «Е».

        Одной из важных составляющих доступности жилья является обеспечение земельными участками и инженерно-коммуникационной инфраструктурой. В соответствии с государственной программой отведенные под индивидуальное жилищное строительство массивы до начала строительства жилых домов должны быть обеспечены инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

        В этой связи, в рамках программы «Нұрлы жер» в 2017 году завершено строительство инженерных сетей Западного района города   на 476,8 млн.тенге, это  позволит выделить  670 участков под индивидуальное жилищное строительство и снизит очередность на 28% (2801 заявлений).

        Для дальнейшего перспективного строительства по программе «Нұрлы жер» планируется отвести более 500 участков земли, в этой связи разрабатывается ПСД на строительство  ИКИ к индивидуальным жилым домам Западного жилого района (2 очередь),реализация проекта запланирована с 2019 года. 

        В рамках плана развития города за счет частных застройщиков в 2018 году  планируется строительство 3-х жилых домов по  адресу:

        проспект Алашахана в районе жилых домов 22 а и 22 б г.Жезказган, общей площадью 3691,5 кв.м,ТОО «Сары-Арка»,

        улица Есенберлина, дом 5/3, общей площадью 2768,6 м2,ТОО «СовИнТех»,

        улица Жеңіс, дом 1 б, общей площадью 1814,4 м2, ТОО «Самга».

         Малый и средний бизнес

В развитии экономики города приоритетным направлением является поддержка малого и среднего бизнеса.

Ежегодно государством создаются все условия для осуществления предпринимательской деятельности, расширяются источники финансирования и объемы кредитования, что позитивно отражается на выполнении показателей сферы развития малого и среднего бизнеса.

Численность работающих в этой сфере увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 13902 единиц. Доля занятых в малом и среднем бизнесе составляет 31 % от численности экономически активного населения.

Объем произведенной продукции (работ, услуг) составил 26млрд 258,2 млн. тенге, или 105,1% к 2016 году.

В сфере торговли и услуг введены 19 объектов на общую сумму инвестиций 1 млрд 166,8 млн. тенге с созданием 113 рабочих мест.

Объем розничного товарооборота составил 34 млрд 417,7 млн. тенге, или 112,3% к 2016 году.           

 Все это способствует росту деловой активности наших жезказганских предпринимателей, которые не только участвуют в жизни города, но и в реализации государственных программ, используя при этом всевозможную  поддержку государства.

Одним из эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса является «Дорожная карта бизнеса-2020», в рамках которой  в 2017 году поддержано 29 проектов на общую сумму 618,9 млн.тенге, из них: 23 субсидий, 5 гарантий и 1 грант, с сохранением 932 и созданием 118 новых рабочих мест.

Нефинансовыми мерами охвачено более 150 человек из числа действующих и начинающих субъектов малого предпринимательства.

С начала реализации Единой программы «Дорожная карта бизнеса 2020» поддержку получили 142 предпринимателя за отчетный период в рамках Программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» по инструменту "микрокредитование в селах"  2 проекта поддержаны на общую сумму кредитов  11 млн.тенге.

По инструменту "микрокредитование в городах" на сегодняшний день одобрено 5 проектов (3 гарантирования) на сумму 59,9 млн. тенге (открытие детского сада, строительство убойного цеха, открытие магазина, открытие стоматологии, пополнение оборотных средств). На рассмотрении находятся 2 проекта на сумму кредита 18,5 млн. тенге.

Общая сумма всех заявленных кредитов по инструменту "микрокредитование в городах" составляет 78,4 млн.тенге.

В рамках Плана  в текущем году предусмотрено  проведение инвестиционного форума Жезказганского региона, форума  по развитию местного содержания, ярмарок, выставок, выставок-дегустаций, конкурсов по продвижению товаров казахстанского производства, конкурсов среди ресторанов и других услуг в сфере обслуживания и ярмарок финансовых институтов  по презентации финансовых институтов. Запланированы семинары-совещания с промышленными предприятиями региона по разъяснению предоставления мер государственной поддержки по Программе «Производительность 2020».  Продолжится организация запуска новых объектов торговли, услуг и агропромышленного комплекса.

Агропромышленный комплекс

Наряду с развитием реального сектора экономики на территории города стабильно развивается сельское хозяйство.

В отчетном периоде объем валовой продукции  составил 4.6 млрд.тенге, что на 14 % больше соответствующего периода прошлого года.

Агропромышленный комплекс города представлен 203 сельхозформированиями, а также предприятиями переработки сельскохозяйственной продукции – ТОО «Сүт Жағасы», ТОО «Баян».

Большую поддержку в развитии сельхозтоваропроизводителей  города оказывает реализация программ «Сыбаға», «Алтын Асық» и «Құлан», в рамках которых 15 крестьянских хозяйств получили субсидии на общую сумму 21,6 млн.тенге,из них 4,1 млн.тенге на приобретение 27 голов крупного рогатого скота, 14,7 млн.тенге на ведение селекционно-племенной работы крупного рогатого скота, 1 млн.тенге – на ведение селекционно-племенной работы мелкого рогатого скота, и 1,8 млн.тенге на приобретение 18 голов племенных жеребцов.

Благодаря принимаемым мерам поддержки со стороны государства и сельхозтоваропроизводителей, ежегодно обеспечивается стабильный рост поголовья животных и производства животноводческой продукции.

Поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 2016 годом увеличено на 0,2%, овец, коз - на 3,2%, лошадей на 1,7%, поголовье птицы на 9,9%. Производство молока увеличено на 6,8 %, мяса - на 5,3%.

В числе приоритетных направлений деятельности исполнительной власти был и остается вопрос повышения уровня жизни горожан и населения прилегающих сел.

В целях сдерживания темпов роста инфляции в городе работает городской штаб и 4 рабочие группы по вопросам мониторинга цен на продовольственные,  непродовольственные товары, горюче-смазочные материалы, коммунальные услуги, внутригородские и междугородние пассажирско-грузовые перевозки, на медикаменты и все виды платных услуг, оказываемых населению.

С 2008 года на постоянной основе еженедельно по субботам в городе проводится городская ярмарка, в 2017 году проведены 52 ярмарки. На проводимых ярмарках города принимают участие местные товаропроизводители, крестьянские хозяйства и дачники, где реализовано продовольственной продукции на сумму 414,4   млн. тенге, что на 10-20% ниже цен, чем в торговых точках. В городе также функционируют коммунальный рынок, социально-ориентированные магазины, такие как «Самаз», «Нуртай», «Актоты», «Акку», «Organic», «Акцент».            Также, население города имеет возможность ежедневно приобретать социально-значимые продукты питания в двух социальных павильонах города по ценам ниже среднерыночных. Социальные павильоны осуществляют свою деятельность бесперебойно.

В ноябре 2017 года прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Ауыл береке - 2017» с участием сельхозтоваропроизводителей Жанааркинского, Улытауского районов и города Жезказган, на которой реализовано  42 тонны продукции  по ценам на 10-15% ниже среднерыночных.

С местными товаропроизводителями заключены различные меморандумы о не повышении оптовых и розничных цен на социально-значимую продукцию.

Работа по сдерживанию необоснованного роста цен на социально-значимые продукты питания продолжается и находится на постоянном контроле.

Земельные отношения

Одним из принципов земельного законодательства Республики Казахстан является приоритет земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель города Жезказгана составляет 858872 га, в том числе запредельные территории Кенгирского, Сарыкенгирского и Талапского сельских округов – 682775 га, территория города Жезказгана составляет 176097 га.

На землях города Жезказган площадь орошаемых  сельскохозяйственных угодий  составляет 5512 га, из них 993 га  для ведения садоводства, предоставлено Талапскому сельскому округу ТОО «Өсімтал» 1651 га, ТОО «BULL» 1579 га,крестьянскому хозяйству в Кенгирском сельском округе 40 га,земли запаса и земли населенных пунктов составили 1 137 га и 112 га соответственно.

 По возрождению  земель сельскохозяйственного  назначения в Талапском сельском округе площадью 1000 га акимом города  Жезказган и ТОО «Сәтти com» подписан протокол намерения по возрождению земель .

В  Кенгирском  сельском округе ТОО  «Корпорация Казахмыс» освоено 120 га орошаемых земель для огородничества.

 В ходе проведенной инвентаризации сельскохозяйственных угодий выявлено 63 землепользователя площадью 55481 га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

На сегодняшний день возвращены в государственную собственность путем отмены решений 26 земельных участков площадью 19 043 га, на рассмотрении в суде 2 земельных участка площадью 544 га. В Управление по контролю за использованием и охраной земель  по Карагандинской области повторно направлены материалы для принятия мер по нецелевому использованию земель сельскохозяйственного назначения по 3  землепользователям  с  площадью сельскохозяйственных угодий  4848 га.  На сегодняшний день 32 землепользователя с площадью сельскохозяйственных угодий   31046  га возобновили работу, с крестьянскими  хозяйствами продолжается разъяснительная работа о дальнейшем освоении земельных участков по целевому назначению.

Из возвращенных в государственную собственность земельных участков через конкурс повторно вовлечены в оборот 7 участков площадью 7586 га.

Для усиления мер по использованию земель с их целевым назначением принято решение Жезказганского городского маслихата от 4 февраля 2016 года № 40/362 о повышении базовой ставки земельного налога и единого земельного налога в 10 раз на неиспользуемые земли  и земли сельскохозяйственного назначения, в результате  дополнительно начислено налогов на сумму 1,8 млн.тенге.

В 2017 году в городе был впервые проведен аукцион (торги) по предоставлению  земельных участков в черте населенного пункта. 

Для реализации бизнес-проектов и обеспечения доступности информации о свободных земельных участках для развития предпринимательства на сайте местного исполнительного органа были размещены сведения о 43 свободных земельных участках площадью 6,8 га. Данные земельные участки были выставлены на  аукцион, на котором были проданы  7 земельных участков площадью 0,8 га.

В  2018 году  запланирована разработка проекта  рекультивации нарушенных земель, создание электронной земельно-кадастровой карты, продолжится проведение конкурсов (торгов, аукционов) по предоставлению земель сельскохозяйственного назначения и по продаже земель в черте населенного пункта, на  реализацию данных мероприятий в бюджете города предусмотрено свыше 40 млн.тенге.

Ветеринария

В сфере ветеринарии за 2017 год профилактические и диагностические мероприятия выполнены на 100%, отловлено 3106 бродячих собак и кошек.

По городу Жезказгану и в сельских округах имеется 4 скотомогильника, на содержание которых было выделено 10 млн. тенге. В трех сельских населенных пунктах – Кенгир, Талап и Малшыбай – имеются ветеринарные пункты, которые оснащены всеми необходимыми для работы инструментами и обеспечены интернет-связью.

В истекшем году капитально отремонтировано здание ветеринарной станции на 30,1млн.тенге  и отремонтированы ограждения трех скотомогильников в городе и в селах Талап, Малшыбай на общую сумму 6,9 млн. тенге.

 В текущем году на проведение ветмероприятий предусмотрено более 60,7 млн.тенге. В целях качественного обеспечения функционирования четырех скотомогильников запланирована установка утепленных вагончиков для сторожей на общую сумму 3,9млн.тенге.

Территориальное развитие.

Для перспективного развития территории села Кенгир в целях обеспечения земельными участками под  строительство индивидуального жилья и объектов соцкульбыта села в 2017 году начата разработка упрощенного генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки, завершение проекта запланировано в декабрь текущего года.

В рамках развития регионов освоено 2,4 млн.тенге,  в том числе на 1,6 млн.тенге  отремонтировано 391 кв.м внутрипоселковых  дорог села Кенгир и села Талап, в селе Малшыбай установлен билборд на 270 тыс.тенге.

В 2018 году предусмотрено 3,3 млн.тенге, из них  2,9 млн.тенге на текущий ремонт внутрипоселковых  дорог  2-х сел Кенгир и Талап и 322 тыс.тенге на изготовление пилонов в селе Малшыбай.

В рамках финансовой поддержки местного самоуправления в 2017 году 3-м сельским населенным пунктам выделены были трансферты местного самоуправления на общую сумму 5,5 млн.тенге,которые были направлены на развитие сел по согласованию с местным сообществом.

Реализация проектов осуществлялась в селах со средним экономическим потенциалом.

Занятость и социальная защита

Стабильная работа градообразующего предприятия, открытие новых производств, развитие малого и среднего бизнеса позитивно отражается на благосостоянии и численности населения нашего города. Численность населения города увеличилась на 152 человека и составила 91002 человека.

Рост показателей в реальном секторе способствовал увеличению среднемесячной заработной платы и обеспечению занятости населения.

Основная политика в сфере занятости населения направлена на реализацию «Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы»  по созданию и сохранению рабочих мест через активизацию безработных, самозанятого и малообеспеченного населения.

По первому направлению: «Обеспечение участников Программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением»:  профессиональное обучение и переподготовку кадров прошли 410 человек, что в 2,3 раза больше чем в 2016 году, из них 192 безработных трудоустроены, на социальные рабочие места и на молодежную практику направлено 120 человек и 95 выпускников соответственно.

По второму направлению «Развитие массового предпринимательства» выделены кредиты четырем участникам в общей сумме 38,2 млн. тенге.

По третьему направлению «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов» через службу занятости трудоустроено 3196 человек, что составило 80 % от числа обратившихся 3995 человек,  из них: 120  человек (3,2%) – жители сельской местности. Получили консультации по различным вопросам 1578 чел. На общественные работы направлено 616 человек.

За счет реализации комплекса проведенных мероприятий уровень безработицы остался на  уровне 2016 года и составил  0,5%, численность безработных снизилось на 5%- она составила 616 человек, из них 20 человек- жители сельской местности.

Благодаря росту экономики в городе наблюдается динамика уменьшения количества получателей адресной социальной помощи и жилищных пособий.

В отчетном году государственную адресную социальную  помощь получили 16 семей в общей сумме на 2 млн. тенге, государственное детское пособие 184 ребенка на 2,4 млн. тенге, из городского бюджета оказана материальная помощь 54 детям с ограниченными возможностями, воспитывающимся и обучающимся на дому  в сумме 1,3 млн. тенге.

В рамках  пилотного проекта «Өрлеу», направленного на поддержку социально нуждающихся слоев населения 9 семьям оказана поддержка на общую сумму 2млн. тенге.

Социальная поддержка участников войны и приравненных к ним лицам  всегда остается в центре внимания органов местной исполнительной власти. Так, к празднику Победы в Великой Отечественной войне выплачено 9,4 млн. тенге 9 участникам Великой Отечественной войны и 804 труженикам тыла. Также социальная помощь в виде денежных выплат оказана 83 ветеранам – воинам-афганцам на 415 тыс. тенге, 89 участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции на 6,2 млн. тенге.

 Всего в 2017 году оказана социальная помощь 5706 малоимущим гражданам на сумму 25,3 млн тенге.

Большое внимание обращено на поддержку и реабилитацию инвалидов. Инвалиды обеспечиваются обязательными гигиеническими средствами, им предоставляется бесплатный проезд на внутригородском транспорте (кроме такси) и в аптеках города для них предусмотрена 10-15-процентная скидка. А также, инвалидам 1-й группы, испытывающим затруднение в передвижении, предоставляются услуги «Инватакси» для поездок в пределах города данной услугой пользуются более 150 чел.

 В 2017 году обеспечены сурдо-тифлотехническими средствами 138 инвалидов,получили кресло-коляски 86 человек, на санаторно-курортное лечение направлено 39 человек.

Продолжена организация надомного обслуживания  195 детей с ограниченными возможностями и 330 одиноких престарелых и инвалидов.

В городе действует единственный в регионе центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями «Аялы-алақан», где оказываются услуги логопеда, психолога, применяется лечебный массаж. С детьми проводятся различные развивающие игры, экскурсии по городу.

Жезказган, всегда славился своими людьми, которым не безразлична судьба города и его жителей. Они всегда оказывают поддержку социально-уязвимым слоям населения, вносят свой вклад в экономическое развитие Жезказгана. Мы благодарим всех, кого волнуют судьбы малообеспеченных семьей, кому не чуждо сострадание, милосердие, кто способен откликнуться на чужую боль и всех тех, кто оказывает помощь людям оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В 2018 году планируется обеспечить техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами 388 человек.

  В рамках социального проекта в части организации  досуга и проведения социально-культурных мероприятий для детей с ограниченными возможностями в текущем году планируется провести фестиваль творчества и спорта для детей с ограниченными возможностями от 10-18 лет, от 18 и старше с охватом более 50 детей.

Образование

В отчетном году работа организаций образования была направлена на повышение качества и доступности  дошкольного воспитания и всеобщего среднего образования.

В дошкольном образовании произошли существенные изменения, что обусловлено особым вниманием Главы государства к ранней ступени развития детей и принятием государственной программы развития образования.

Одним из основных направлений в развитии образования является модернизация национальной системы многоуровневого образования на основе реализации Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2016-2019 годы.

В городе функционирует 14 детских садов и 12 мини-центров на 3843 мест. В очереди в дошкольные организации города Жезказгана состоят 4335 детей в возрасте от 0 до 6 лет, в возрасте от 3 до 6 лет – 557. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 1 до 6 лет составил 71%,от 3 до 6 лет 95,8%.

Основным целевым индикатором Государственной программы развития образования является охват детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, в том числе за счет развития сети частных дошкольных организаций.

В целях сокращения дефицита мест 2017 году в миницентре средней школы №3 дополнительно открыта  1 группа на 20 мест, в 2018 году планируется завершение  строительства нового детского сада на 320 мест в 3 микрорайоне.

Также проделена немалая работа для обеспечения детей дошкольным образованием. В ходе разъяснения программы ГЧП, в городе открыты 2 частных детских сада, это сады ИП Хасенова Н.К. «Мирас» и ИП Гареевой Г.Х. «Алтын бесік».

 Г. Гареева до выхода на заслуженный отдых, была заведующей детского сада. Она хорошо знает эту сферу, поэтому мы предложили, продолжить работу, открыв частный детский сад. Думаем, что опыт и потенциал лучших специалистов, мы будем в дальнейшем применять в таких проектах.

В рамках реализации государственно-частного партнерства с ИП Алтынбековым заключен трехсторонний договор на открытие в 2018 году детского сада на 160 мест.  

В результате охват дошкольным воспитанием и обучением  увеличится и составит 72,6% для детей от 1 до 6 лет и 99 % – от 3 до 6 лет

Одним из новшеств в системе образования, является внедрение проекта «Автоматизация процессов деятельности дошкольных организации», который направлен на исключение коррупционных рисков при направлении в детский сад, т.е. родители, находясь дома, могут выбрать себе детский сад, встать в очередь и получить направление.

Кроме того, по многочисленным просьбам жителей города  пересмотрен график работы детских дошкольных учреждений и переведен на 12 часовой режим работы с 7 часов до 18 часов, на что из бюджета дополнительно выделено  45,1 млн.тенге.

В рамках поэтапного внедрения 12-летнего образования в 2017-2018 учебном году на обновленное содержание образования перешли 2,5,7 классы. По решению школьного попечительского совета  общеобразовательные организации образования перешли на 5 дневную форму обучения, кроме школы-лицея №7 и гимназии №8, №26. В рамках  санитарно-эпидемологических требований к объектам образования в школах уроки ведутся по 40 минут.

  Успешность функционирования системы образования во многом обусловлена социальной направленностью бюджета города.

В       сфере образования в 2017 году освоено 4 млрд 533 млн. тенге, из них целевые текущие трансферты составили в сумме 32,4 млн.тенге, в бюджете 2018 года предусмотрено 5млрд 525,8млн. тенге, из них целевые текущие трансферты запланированы в сумме 667,9 млн.тенге, в целом отмечается рост бюджетных ассигнований на 17,7% к 2017 году.

Немаловажным аспектом доступности образования является социальная поддержка учащихся, которая осуществляется через фонды всеобуча.

Фондом всеобуча ежегодно организовывается горячее питание учащихся 1-11 классов из категории малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на диспансерном учете, и детей-активистов.

В 2017 году получили питание 1305 учащихся на 54,7 млн. тенге,приобретено обмундирование на 1,6 млн.тенге, 75 детей из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей,  сироты и оставшиеся без попечения, дети-инвалиды посетили международную выставку «ЭКСПО-2017», в летних пришкольных лагерях отдохнули 1140 школьника, из них 30 детей из социально-уязвимых слоев населения  отдохнули в лагере-санатории «Березняки» г.Сарань,.

В 2017 году  по Фонду всеобуча освоено 69,3млн.тенге, в текущем году предусмотрено 95,2млн.

В соответствии с постановлением Правительства Републики Казахстан с 2014 года предусмотрена ежемесячная выплата  денежных средств в размере 10 месячных расчетных показателей опекунам на содержание ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 2017году выплачено 34,1млн.тенге 125 получателям, в 2018 году предусмотрено 38,7млн.тенге- 134 получателям пособий.       

В рамках социальной поддержки ежегодно обеспечивается льготный проезд на общественном транспорте учащихся общеобразовательных школ города, живущих в отдаленности от школы, по заявлению родителей. В 2017году обеспечен льготный проезд 1468 детей на сумму  22,1млн.тенге. Кроме того, организован подвоз 151 учащихся  из пос.Геологический в среднюю школу  № 13. В 2018 году на льготный проезд учащихся школ выделено 30,7млн.тенге.

 Для реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2013-2017годы приобретены и  установлены 592 камеры видеонаблюдения в 37 организациях образования города на общую сумму 16,7млн.тенге.

 Одной из основных программ является программа «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических  комплексов для гос.учреждений образования». В отчетном 2017 году были приобретены учебники для 2,5,7,9 классов на сумму 162млн.тенге, в 2018 году предусмотрено приобретение 136193 экземпляров учебников на сумму 148,5млн.тенге.

Вопросы материально-технической обеспеченности организаций образования города находятся на особом контроле и решаются поэтапно. Только, в 2017 году на укрепление МТБ выделено 372,6 млн тенге, что составляет 8% от общего объема бюджета образования.

В целях выполнения показателя обеспеченности учащихся компьютерной техникой в 2017 году приобретено 817 единиц компьютерной техники на сумму 143 млн. тенге, что позволило снизить показатель обеспечения компьютерами  на 1-го учащегося с 11,6 до 8,7. В 2018 году предусмотрено приобретение 528 единиц компьютеров на сумму 151,4млн.тенге, при этом показатель улучшится и  составит 6,5 учащихся на 1 компьютер.

В 2017 году были приобретены и установлены проектор-интернет-компьютер для сельских школ в количестве 10 единиц и 5 единиц  для городских  школ, в текущем году за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета запланировано приобретение 24 комплектов на 59,5млн.тенге. 

 По состоянию на 1 января 2017года обеспеченность кабинетами новой модификации составляла 46%, в 2017году  было приобретено 19 кабинетов новой модификации, это  4 кабинета физики, 4 кабинета химии, 4 кабинета биологии, 4 мультимедийных кабинета, 5 единиц робототехники на общую сумму 134,1млн.тенге, в связи с этим показатель увеличился и составил 67,1%.   В 2018 году предусмотрено приобретение 18  новых кабинетов, при этом показатель оснащенности кабинетами новой модификации  выростит и составит от 67,1% до 82,4%.   

Обеспеченность школьной  ростовой мебелью  решается поэтапно. В 2017 году приобретена школьная мебель  в количестве 1165 единиц в комплекте на общую сумму 25,5 млн.тенге, при этом показатель оснащенности вырос с 42% в 2016 году до 50,5% в 2017 году.  В 2018 году предусмотрено приобретение 1888 комплектов школьной мебели на сумму 34,9 млн.тенге, а также запланировано приобретение 143 комплектов парт и стульев для классов коррекции школ №3 и  №21, показатель оснащенности школьной мебелью улучшится и составит 56,7%.

В целях реализации Плана развития города начато поэтапное обеспечение учащихся начальных классов индивидуальными шкафчиками для хранения одежды и школьных принадлежностей. В 2017 году приобретено 163 единиц на сумму 5,1млн.тенге в СШ № 3  и № 5, в 2018 году предусмотрено приобретение 1371 шкафов на сумму 43 млн.тенге, что составит 48% от  общей потребности.

В целях пропаганды здорового образа жизни в средних школах города №9,№10,№13,№21 установлены  многофункциональные корты  на  общую сумму 37,8 млн.тенге. В 2018 году будут приобретены 5 кортов на 60 млн.тенге,что составит 95% обеспечения школ города.

Все школы города подключены к широкополосному интернету.

Ежегодно  при формировании бюджетов на трехлетний период проводится визуальный технический осмотр зданий, по результатам которого составляется перечень объектов образования, подлежащих капитальному и текущим ремонтам.

 В 2017 году начат  капитальный ремонт здания СШ № 1 на сумму 18,2 млн.тенге, в текущем году на завершение ремонта предусмотрено 153,7млн.тенге, объект является переходящим, ремонт будет производиться в течение двух лет.

Также, произведен текущий ремонт наружной канализации  СШ № 21 на 1,7 млн.тенге и системы отопления спортзала СШ № 11  на 1,4млн.тенге.  

Планом развития города предусмотрено поэтапное проведение ремонтных работ на объектах образования  на общую сумму 2 млрд 522,6 млн.тенге, в первую очередь  в 2018 году планируются проведение капитального ремонта по замене окон и замене мягкой кровли на скатную  в 11 школах и 10 детских садах, на что выделено 458,1млн.тенге из областного бюджета.

Большое внимание уделяется  и содержанию сельских школ.В 2017 году приобретен и выведен из здания школы № 14 села Талап автоматизированная система отопления на сумму 6,2 млн.тенге, в школах № 2 села Кенгир, № 12 с.Корганбай и № 6 с.Теректы заменены устаревшие котлы   на новые на общую сумму  8,6 млн.тенге.

  Для нас важно, чтобы наши дети получили достойное образование, смогли в полной мере раскрыть свои способности и таланты. В этом направлении есть огромная заслуга наших педагогов. Доля педагогов, имеющих высшую и первую категории составляет 53,2 % от общего количества педагогов,высшую категорию имеют 294 преподавателей, I категорию – 334.  В общеобразовательные школы города прибыло 46 молодых специалистов.

В своем ежегодном послании народу Казахстана Глава государства  сделал большой акцент на повышение престижа профессии педагогов и поручил с 1 января 2018 года повысить заработную плату на 30% учителям, перешедших на обновленное содержание. 28% учителей школ города прошли курсы повышения квалификации по обновленному содержанию образования, до конца этого года их доля увеличится до 70%.

В рамках Дорожной карты развития трехязычного образования на 2015-2020 годы  в трех инновационных школах города  в гимназиях №8, 26 и школе –лицей №7 реализуется республиканский пилотный проект по внедрению трехязычия, в этих школах учащиеся 8 классов при использовании терминологии на английском языке изучают химию, физику, биологию и информатику.

В этой связи, В рамках этого проекта, 100 педагогов данных предметов прошли 9 месячные курсы английского языка, где приобрели навыки владения разговорной речью, основы преподавания на английском языке и освоили терминологии по предмету.

Одним из главных показателей обучения учащихся является прохождение единого национального тестирования. По итогам ЕНТ средний балл по городу составил 84,2 балла, что на 12,2 балла выше областного показателя. Из 24 претендентов на «Алтын белгі» все подтвердили свои знания и 16 выпускников стали обладателями аттестатов с отличием.

Одним из радостных событий 2017 года было, и то, что по поручению акима области Е.Ж.Кошанова в городе открылась областная  специализированная школа-интернат «Өркен» для одаренных детей, где  насегодняшний  день обучаются 85 детей. Количество обучающихся будут увеличиваться из года в год.

Кроме того, ярким событием является  проведение республиканской олимпиады учащихся по химии им.К.Сатпаева участниками данного мероприятия были  дети со всего Казахстана.

В целях ликвидации трехсменного обучения на 2018-2019 годы запланировано строительство школы на 900 мест, проектно-сметная документация разработана, получена государственная экспертиза,  в текущем году будут начаты строительно-монтажные работы.

Физическая культура и спорт

В сфере развития спорта в соответствии с поручением Главы государства поставлена задача привлечения к систематическим занятиям спортом до 30% населения страны, что, в первую очередь, связано с пропагандой здорового образа жизни, развитием массовых видов спорта и инфраструктуры.

Число систематически занимающихся физкультурой и спортом в городе в 2017 году составило 26864 человек, или 29,5% от общего числа населения, охват детей и подростков спортивными секциями в общеобразовательных и спортивных школах от общего количества детей и подростков составил 27,3%.

Для организации досуга детей, подростков и молодежи  ежегодно проводится работа по восстановлению футбольных полей и оборудованию хоккейных кортов.

В 2017 году  восстановлено 10 футбольных полей, 5 спортивных площадок и установлено 4 хоккейных корта на общую сумму 52,6 млн.тенге.

Большую благодарность выражаем предпринимателям города Распопову Н.И. и Абдусалимову А.М., которые первыми сделали свой вклад в развитие спорта, ими были  установлены уличные тренажеры Street Workout для тренировок  на улице Гагарина.

В городе регулярно проходят спортивные соревнования, спартакиады для школьников, учащихся профессиональных школ и колледжей, коллективов предприятий и организаций всех форм собственности. Спортсмены города являются постоянными участниками городских, областных и республиканских соревнований. Проведено 121 мероприятие с участием 23906 человек.

За 2017 год подготовлено 4 мастера спорта РК, 40 кандидатов в мастера спорта РК, 22 спортсмена 1-го разряда и  60 спортсменов юношеских разрядов.

Отрадно отметить, что 216 жезказганцев стали победителями Чемпионатов Мира и Азии по вольной и греко-римской борьбе,в Международных турнирах по боксу и таэквондо, республиканских и областных соревнованиях по вольной борьбе и боксу,по гребле на байдарках и каноэ.

Наиболее отличившиеся спортсмены, гордость нашего города - это Султанбай Нурбол, ставший серебряным призером на Международном турнире по боксу на призы Президента страны Азербайджана  в городе Баку.Жандос Бейсенбаев чемпион по дзюдо завоевал  1 место на Международном турнире среди юношей и молодежи, Асадов Неймад стал серебрянным и бронзовым призером по боевому самбо среди молодежи на Кубок Мира  и  в Чемпионате РК, Дурикин Валентин и Хоменко Данил завоевали 1 и 2 место в республиканских соревнованиях «Жастар» и «Жылдам Қайық» по гребле на байдарках и каноэ, Гудилов Александр стал чемпионом на Чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ (г. Самарканд).

В достижении наших спортсменов есть огромная заслуга тренерского состава, в их числе: Г.Б. Искаков, Т. Е. Талипов, Н.К. Борисова, Б.А. Отиншин, М.Т. Аманов, К.А. Искаков,    В.Т. Жевагин, Д.К. Сарсенбаев, Е.С. Ибраев и другие. Мы гордимся нашими спортсменами и их тренерами!

Впервые, в нашем городе проводился широкомасштабный  Жезказганский полумарафон «Золотая осень-2017»,где приняли участие более 2500 человек, это представители  городов Астана, Алматы, Караганды и Костанай, Жанааркинскинского и Улытауского районов, поселков Жезды, Жайрем, Карсакбай и другие.

Всего в 2017 году проведено 121 городское соревнование, 4 учебно-тренировочных сборов на общую сумму 9,3 млн. тенге. Спортсмены города стали участниками 73 областных, 13 республиканских и 6 международных соревнований.

В 2018 году предусмотрено проведение 150 мероприятий с участием 25685 человек, на эти цели предусмотрено 9,3 млн. тенге, для подготовки и участия членов сборных команд по различным видам спорта на областном уровне – 27,8 млн. тенге.

Согласно Плану в рамках государственного социального заказа на 21,6 млн.тенге  предусмотрено открытие детского, подросткового клуба и дворового клуба для индивидуальных занятий детей и подростков, и запланирована установка уличных тренажеров Street Workout для тренировок на улице.

В 2018 завершится разработка проектно-сметной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 320 мест, срок получения экспертизы в феврале текущего года, строительно-монтажные работы предусмотрены с 2019 года.

 Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства.  Именно здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации.

Здравоохранение

Одним из главных приоритетов нашего государства, с точки зрения устойчивого и стабильного роста благосостояния населения, является развитие системы здравоохранения. 

В рамках долгосрочной модернизации национальной системы здравоохранения в течение года продолжалось внедрение современных технологий диагностики и лечения, усовершенствовано материально-техническое    оснащение.
         Оснащенность медицинской техникой и изделиями медицинского назначения в государственных медицинских организациях превышает средне областной показатель на 35 процентных пункта.

 В истекшем периоде приобретено  медицинское оборудование на 102,9 млн.тенге, закуплена 1 единица санитарного автотранспорта, в январе 2018 года планируется поставить реанимобиль на 12 млн.тенге.

 В рамках реализации «Дорожная карта занятости 2020» в 2017 году проведен капитальный ремонт второго корпуса здания «Соматический санаторий «Карлыгаш» на 48 млн. тенге.

Для обеспечения медицинского ухода за пожилыми людьми в «Центральной больнице» открыто отделение сестринского ухода на 15 коек, где пролечено  более 60-ти пациентов.

Прежде жезказганцам приходилось ездить для прохождения МРТ в Караганду или Астану по квоте или самостоятельно оплачивать процедуру. Для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии и госпитализированных в стационар такое жизненноважное обследование подчас оставалось недоступным. Для обеспечения доступности жителям города, обследований и лечения с применением современной аппаратуры по принципу государственно-частного партнерства в 2017 году на базе Жезказганской центральной больницы открылся диагностический центр «NOVA Medical Centre» и установлен один из самых современных аппаратов МРТ открытого типа Superstar 0,35Т производства Филипс.

В комплексе вся эта работа позволила получить положительные результаты основных показателей «Денсаулык на 2016-2020 годы».

Увеличился уровень рождаемости на 8,1%, и составил 26,13 против 24,18 случаев на 1000 человек.

Отмечается рост заболеваемости туберкулезом на 9,2%, показатель составил 63,8 против 58,4 случаев на 100 тыс. населения, за счет улучшения проводимого флюроосмотра населения.

Снизился показатель младенческой смертности на 12,9% по сравнению с прошлым годом и составил 10,1 против 11,6 случаев на 1000 родившихся живими.

Материнская смертность отсутствует.

Снижена общая смертность на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016г, показатель 9,3 против 9,82 случаев на 1000 человек. 

Национальная скрининговая система позволяет выявлять и предотвращать заболевания на ранних стадиях.

Благодаря этому, удалось увеличить раннюю выявляемость злокачественных новообразований на 1-2 стадии на 0,7%,уменьшился уровень запущенных случаев на 0,6%, увеличился удельный вес больных, живущих 5 и более лет на 4,4% и составил 51,8 против 47,4.

Развитие инфраструктуры здравоохранения на основе государственно-частного партнерства позволило внедрить современные информационно-коммуникационные технологии

В 2018 году на базе ТОО Медцентра г. Жезказган планируется открытие центра интервенционной кардиологии с применением ангиографического оборудования для проведения коронарных вмешательств, это позволит производить вмешательства на сосудах сердца без разреза, что снижает осложнения и смертность от болезни системы кровообращения.

  Также, на базе Центральной больницы  г. Жезказган планируется открытие нейрореабилитационного центра  для детей на 40 коек, что даст возможность охватить  реабилитационным лечением  порядка   1000 детей в год, страдающих  заболеваниями центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата и содействие полноценной социализации детей инвалидов и их интеграции в обществе.

В 1 квартале 2018 года планируется открытие нейрореабилитационного центра  для взрослых, филиала центра «Луч» г. Караганды на 20 коек.

В  течение текущего года предстоит работа по восстановлению Больничного городка с благоустройством территории.

В рамках данного проекта запланирован капитальный  ремонт городской поликлиники, отделения детского          противотуберкулезного санатория, Дома ребенка, корпуса "Медицинского колледжа г.Жезказган" с благоустройством всей прилегающей территории,предусмотрено открытие -    консультативно- диагностического центра с полным оснащением комплекта современного оборудования и  стоматологический центр, с оснащением современным стомоборудованием.

Внедрение новых технологий в сфере здравоохранения несомненно покажет положительный эффект в улучшении здоровья населения!

Важным вопросом является обеспеченность медицинскими кадрами. В прошлом году в город прибыли 14 молодых специалистов. Важным для них остается, вопрос жилья. В текущем году планируется капитальный ремонт здания по ул. Чехова 7, что даст возможность предоставить 9 квартир для врачей.  

В части цифровизации здравоохранения с января 2018 года медицинские учреждения города переведены на безбумажное ведение медицинской документации. Разработаны мобильные приложения для пациентов, внедрены электронные очереди в поликлиниках, создана электронная флюоротека. Работают единый ситуационный центр, единая диспетчерская служба скорой помощи. Создана оперативная группа для оценки качества работы цифровых сервисов.

Культура и развитие языков

В городе проводится целенаправленная работа по развитию культуры. В сфере культуры функционирует 21 учреждение.

В учреждениях культуры и искусства проведены 1720 культурно-досуговых мероприятий, показаны 183 спектаклей, репертуар театра пополнился пятью новыми спектаклями. Творческими коллективами филармонии им. Т. Калмагамбетова проведены 194 концертных программ, из них - 50 благотворительных концертов. Самодеятельные коллективы города приняли участие в 25-ти разных фестивалях и конкурсах международного, республиканского, областного уровней.

В системе учреждений культуры библиотека является главным информационным, просветительским и культурно-досуговым центром. В централизованную библиотечную систему входят 11 библиотек. В 2017 году книжный фонд библиотеки пополнился на 4717 экземпляров книг на сумму 3 млн. 731 тыс. тенге, подписано периодических изданий 342 экземпляров на сумму 5 млн. тенге, количество читателей увеличилось и составило 18389 человек. Большим событием в централизованной библиотечной системе им.С.Сейфуллина стало открытие зала электронных ресурсов, оснащенного 10 компьютерами, подключенными к сети Интернет. Из городского бюждета выделена сумма 3 млн.500 тыс.тенге. А также проведение регионального семинара «Автоматизация библиотечных процессов», где принимали участие библиотеки г.Караганды, Сатпаева, Жезказгана, Жанаркинского и Улытауского районов.

  Продолжается последовательная гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка, как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в городе.

  Число детей в казахскоязычных образовательных учреждениях увеличилось в садах и мини-центрах с 70,2% до 74,6%, в школах - с 63,6% до 65,2%.

С каждым годом доля учащихся с казахским языком обучения в университете им.О.Байконурова и колледжах города увеличивается, из общего числа студентов 61% учатся в казахских группах, что выше показателя  2016 года на 4 процента.

Для развития языковой политики функционирует учебно-методический центр  «Тілтану» по обучению казахскому и английскому языкам, в нем функционируют 24 группы, в которых обучаются 270 слушателей.

   Для создания полноценных условий обучения государственному и английскому языкам, привлечения новых мультимедийных технологий в образовательную среду в учебно-методическом центре «Тілтану»  открыт мультимедийный кабинет на сумму 5,4 млн.тенге.

В 2017 году проведено тестирование для определения уровня знания государственного языка среди гражданских и государственных служащих по системе «Казтест».  160 человек прошли диагностический тест, 23 сотрудника сдали тест на получение сертификата, из них 19 получили сертификат, из них 6 госслужащих.

В целях расширения сферы применения государственного языка ежегодно проводятся городские конкурсы мастеров художественного чтения, олимпиады, областные форумы с участием молодежи этносов, владеющей в совершенстве казахским языком.

Результатом системной работы по широкому применению государственного языка стало увеличение доли документооборота на государственном языке с 63% в 2016 году до 70% в 2017 году.

Для функционирования культуры, развития языков и укрепления материально-технической базы из городского бюджета выделено 232,2 млн. тенге, что на 25,6 % выше уровня 2016 года.

В рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» в Кызылорде прошли Дни культуры города Жезказгана. В рамках дней культуры были организованы показ спектаклей театра им.С.Кожамкулова, концерт артистов филармонии им.Т.Калмагамбетова, организованы выставка историко-археологического музея и международная научно-практическая конференция на тему: «Тюрское общество X-XIII веков и роль Кетбука в его истории».

Весомым вкладом в реализацию государственной программы «Рухани жаңғыру» и историческим событием в жизни города Жезказгана стало открытие в городе памятника великому сыну казахской степи, легендарной личности, отважному батыру, мудрецу и певцу-сказителю Кетбука-жырау. Инициатором установки памятника выступило общественное объединение «Қазақтын Кетбұқасы», председателем которого является Толеген Букуров. Памятник установлен в центре города и представляет собой конную бронзовую скульптуру на гранитном постаменте. Общая высота памятника - 10,5 м. Руководитель авторской группы - художник Октябрь Секеманов, архитекторы - Аскар Нартов и СерикРустембеков.

Грандиозным событием в культурной жизни города стало проведение 1-ого регионального театрального фестиваля имени Заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Независимой премии «Тарлан», основоположника театра и известного режиссера Жаната Хаджиева, посвященный 45-летнему юбилею Жезказганского казахского музыкально-драматического театра им.С.Кожамкулова.

В целях поддержки местных поэтов и писателей, пропаганды и популяризации их творчества реализован проект «Жаңа өлеңмен жүздесу»,  в рамках которого проведены 4 круглых стола, 2 поэтических вечера, по итогам года состоялось поощрение творческих личностей города.    Впервые в городе проведен I областной конкурс исполнителей песен Жаксыгельды Сеилова «Өнерөлкесінің «Жезкиігі», в котором приняли участие 17 исполнителей из разных городов и районов  Карагандинской области.     

  Большим достижением стало участие в областном конкурсе на лучший творческий проект по проведению брендовых фестивалей и праздников народного творчества в г.Караганде. Среди 9-ти городов области и районов Карагандинской области региональный  фестиваль «Ұлытауүні»  удостоен Гран-при.

  Материально-техническая база учреждений культуры в 2017 году заметно улучшилась. Для деятельности Дома дружбы и культуры народов и для озвучивания массовых мероприятий на открытых уличных площадках приобретены LED-экран на сумму 7,3млн.тенге, в учреждениях культуры установлено видеонаблюдение на сумму 1,5 млн. тенге. Капитально отремонтирован зрительный зал Дома дружбы и культуры народов на сумму 60,9 млн.тенге.

  В целях улучшения качества предоставления услуг и обеспечения доступа населения к услугам сферы культуры предусмотрены расходы на текущие ремонты сельского клуба с. Талап, Жезказганского казахского музыкально-драматического театра им.С.Кожамкулова, ремонт кровельного покрытия библиотеки им.С.Сейфуллина, планируется пошив сценических костюмов для коллективов художественной самодеятельности.

  Внутренняя и молодежная  политика

  В сфере внутренней политики к основным направлениям идеологической работы местных исполнительных органов относится обеспечение внутриполитической стабильности, пропаганда государственных приоритетов, укрепление имиджа независимого Казахстана, сохранение общественного согласия. Системная работа позволила сохранить стабильную общественно-политическую ситуацию.

  В городе зарегистрированы 6 филиалов политических партий, 11 религиозных объединений, представляющих 4 различных конфессий, 80 неправительственных организаций.

В настоящее время все жизненно важные объекты и производства работают в стабильном режиме. Трудовые конфликты отсутствуют. Задолженности по зарплате не имеется.

Самым главным результатом, самым позитивным моментом экономического развития стало повышение уровня жизни горожан.

За последние три года наблюдается увеличение  среднемесячной заработной платы  с 144,6 тыс.тенге до 146,2 тыс.тенге.

Прошедший год был ознаменован масштабными событиями - 25-летие Государственных символов Республики Казахстан, 25-летие Казахстанской полиции Республики Казахстан, 25-летие Вооруженных сил Республики Казахстан и международная выставка ЭКСПО-2017.

По реализации программы «Рухани жаңғыру» работа ведется по 4 направлениям, а именно подпрограммы «Тәрбие және білім», «Атамекен», «Рухани қазына», «Ақпарат толқыны». На период 2017-2019 годы в областной реестр вошли 10 крупных мероприятий, из них в 2017 году по городу исполнено 4 мероприятий.

В сфере внутренней политики была продолжена работа по пропаганде Послания Главы государства народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 31 января 2017 года, План Нации -Сто конкретных шагов Президента Назарбаева Н.А., так же статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» от 12 апреля 2017 года и переход на латинскую графику, которое стало главным событием прошлого года.

В 2017 году на реализацию государственного социального заказа выделено 28 млн. тенге и реализованы 12 мероприятий. Впервые были реализованы такие проекты, как открытие студенческого театра, где постоянными участниками стали 50 молодых талантов, также была организована поездка в город Астана, для посещения международной выставки ЭКСПО, где основными участниками стали 100 человек из социально-уязвимой слоев население, ветераны, дети сироты, студенческой молодежи.

Продолжена работа по реализации основных приоритетов государственной молодежной политики, поддержке и всестороннему развитию молодежи.

 В 2017 году на реализацию мероприятий молодежной политики выделено более 13 млн тенге. В городе продолжает работу молодежный центр, оказывающий бесплатную психологическую, правовую, методическую помощь и содействие в трудоустройстве.

В целях создания условий для молодых специалистов, прибывших на работу в сельскую местность, в городе реализуется программа «С дипломом - в село». В 2017 году подъемные пособия получили 8 специалистов на сумму 1,3 млн.тенге, бюджетные кредиты на приобретение жилья получили 2 работника на сумму 6,8 млн тенге.

Центром молодежных инициатив города проведено свыше 80 мероприятий. Жезказганским волонтерским объединением «Жарқын болашақ» организовано 12 благотворительных концертов и акция «ZHEZ-Жастар».

Из них членами информационно-разъяснительной группой проведено 97 встреч с охватом более 15 тыс.человек.

В целях профилактики экстремизма и терроризма в местных средствах массовой информации в специальной рубрике еженедельно публикуются материалы, транслируются видеосюжеты. В местных печатных СМИ опубликованы 120 статей.

В 2018 году будет продолжена работа по обеспечению внутриполитической, государственной стабильности и укреплению  межнационального согласия.

  Правопорядок

Благодаря целенаправленной работе местных исполнительных органов с общественными и религиозными объединениями общественно-политическая ситуация в городе характеризуется стабильностью и отсутствием социальной напряженности. В этой связи особое внимание уделяется взаимодействию государственных органов с институтами гражданского общества.

Местной полицейской службой проводится комплекс мер по обеспечению правопорядка, дорожной безопасности, профилактике и пресечению преступлений и правонарушений на территории города.На сегодня городская служба действует и имеет одно территориальное подразделение.

Криминогенная обстановка в городе Жезказган остается стабильной, и характеризуется снижением общей преступности на 22,2% (с 1528 до 1189).

Определенная работа проводится по профилактике преступности несовершеннолетних.

В целях стабилизации оперативной обстановки на территории города Жезказган за 12 месяцев 2017 года проведено 10 оперативно-профилактических мероприятий и широкомасштабных акций, с привлечением представителей органов образования, здравоохранения и иных ведомств, занимающихся проблемами детей и молодёжи.

Проводимая профилактическая работа дала ожидаемого результата, что свидетельствует о снижении числа уголовных правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 73,7% (с 38 до 10). 

Главными направлениями являются также охрана общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности.

Охрана общественного порядка города осуществляется в 3 смены комплексными силами полиции из числа строевых подразделений дорожно-патрульной полиции.

За отчетный период число выявленных нарушений правил дорожного движения увеличилось на 12,2% (с 5889 до 6605),допущен рост дорожно-транспортных происшествий на 10,1% (с 69 до 76),при этом, отмечается снижение числа раненых при дорожно-транспортных происшествиях на 8,3 % (с 96 до 88), и по количеству погибших на 11,1% (с 9 до 8).

В течение 2017 года неоднократно проводились оперативно-профилактические мероприятия «Безопасная дорога», «Автобус», «Контроль трезвости», «Правопорядок» и т.д.

Принимаемые меры позволяют в целом сдерживать уличную преступность, активно выявлять и пресекать мелкие правонарушения. Это, безусловно, способствует формированию в обществе принципа "нулевой терпимости к беспорядку".

По итогам 2017 года число уголовных правонарушений совершенных в общественных местах снизилось на 15% (с 267 до 227), а также уличных преступлений на 14,3% (с 98 до 84).

Большую профилактическую помощь  в этом оказала также программа «Соседский присмотр», которая позволила своевременно реагировать на обращения и сигналы граждан о любых, даже самых мелких правонарушениях и преступных проявлениях, с начала 2017 года зарегистрировано 157 сигналов по фактам мелкого хулиганства.

В целях предупреждения и профилактики совершения правонарушений в студенческой среде функционирует один студенческий отряд, а также действует институт общественных помощников полиции из числа активных граждан, которые на добровольной основе оказывают содействие правоохранительным органам.

С начала года премировано 5 добровольца по 26 тыс.тенге.

Особое внимание уделяется улучшению состояния помещений участковых пунктов полиции и их материально-техническому оснащению. В 2017 году для  участкового пункта полиции №2 силами местной власти  выделены и отремонтированны помещения в здании по ул.Ғарышкерлер 39а, за счет средств областного бюджета в 3 действующих пунктах полиции №3,5,6 проведен ремонт  на общую сумму 16,9 млн.тенге и приобретено  6 единиц служебного автотранспорта  для дорожно-патрульной службы города.

Немоловажное значение имеет создание в текущем году  единого координационного центра с обширной сетью наблюдения с применением видеоаналитики и событийного оповещения, планируется установить 63 интелектуалльных камер по улицам города.

Безопасность, как залог стабильности, должна стать девизом, неотъемлемой частью сознания всех горожан. Тогда мы сможем сохранить достигнутое и добиться еще больших результатов.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

  Не секрет, неизменно актуальным вопросом для населения остаётся работа коммунального сектора.
        Главной задачей которой являются вопросы бесперебойного и качественного обеспечения тепло-,водо-, электроснабжения объектов жизнеобеспечения.

Подготовка к отопительному сезону проводилась согласно графикам. Все объекты жилья и соцкультбыта подключены к теплоснабжению. Объекты социальной сферы, имеющие собственные автономные системы отопления (АСО) обеспечены углем в полном объеме.

Затраты на ремонт основного и вспомогательного оборудования ЖТЭЦ в текущем году составляет – 2млрд 942,7 млн.тенге.

За счет средств       предприятий отремонтированы 5 котлов (ст.№6,8,9,10,11), 3 турбины (ст.№4,6,7).

В настоящее время проводится капитальный ремонт  на котле №11 и турбине №5.

  Средняя температура сетевой воды по теплосетям соответствует температурному графику.

  Котельная пос. Геологический работает в штатном режиме 5 котлов (1,3,4,5,6), в резерве-1, необходимым топливом обеспечены.        В сентябре месяце 2017 года, объект был выкуплен АО «Предприятие тепловодоснабжения» через  торги в форме тендера.Подготвка объекта к отопительному сезону проведена АО «ПТВС»

Для подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону 2017-2018 год за счет собственных средств предприятием АО «ПТВС» отремонтировано 27,1км инженерных  сетей, в том числе  16,2 км тепловых сетей, 8,4км  -водопроводных сетей 2,4км  канализационных сетей. Данные работы позволили  поддержать действующее состояние  инженерных сетей, не увеличивая износ на данных сетях, нормативные потери  составляют 17,3%.

Предприятиями электрических сетей ТОО «Казахмыс Дистрибьюшн» и АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» отремонтировано 336,5 км электрических сетей и 112 подстанций, что позволило улучшить качество поставляемой электроэнергии, снизить нормативные потери электроэнергии в сетях на 50% и обеспечить присоединение дополнительных мощностей порядка 200 МВт для предприятий МСБ, объектов социально-бытового назначения и жилья.           

 Наряду с реализацией вопросов жилищно-коммунального хозяйства, большое внимание уделяется благоустройству города

В рамках программы благоустройство и озеленение населённых пунктов в 2017 году проводилась ежегодная текущая работа  на общую  сумму  717,8 млн.тенге.

А также, решена проблема  поливочной системы  в мкр. Бекболатсай и Костангелды (пос.Рыбачий, Комбинатский) за счет бюджетных средств проложено 5,9км поливочных сетей на 30 млн.тенге.

Жители города хотят видеть город комфортным, благоустроенным, современным и красивым.

В минувшем году  большая работа продилась по благоустройству мест общего пользования.

Благоустроены 3 дворовых территории по улицам Мира 43,Есенберлина 27,СарыАрка 20, восстановлено 10  детских игровых и 5 спортивных площадок, в поселках Геология и Рыбачий установлено 2 детских игровых площадки, в результате улучшилось техническое состояние детских и спортивных площадок на 8%, увеличилась доля благоустроенных дворовых территорий на 2%.

         В целях улучшения эстетического облика города и создания благоприятных условий для отдыха горожан благоустроена площадь Алаша с установкой стелы Независимости и сквер по улице С.Сейфулллина, отремонтирован сквер Аллея Славы, монумент жертвам политических репрессий и «Покорителям космоса», восстановлены уличные часы с благоустройством территории  по улице М.Жалиля. В связи с частыми случаями вандализма, обращаемся  к жителям города о бережном отношении к достопримечательностям города. Это наш город и мы вместе с вами должны  его сохранить и развивать.

        Одним из условий повышения комфорта городских территорий является озеленение города.

        В текущем году предусмотрена установка малых архитектурных конструкций-вазонов в парках города  и на территории  городских скверов.

        Для сохранения зеленного фонда  по поливу зеленых насаждений  будет организован ремонт и содержание поливочных сетей города с установкой дополнительного насоса в 6 микрорайоне и по Программе развития регионов до 2020 года продолжится ремонт поливочных сетей города на 162,5 млн. тенге.

В благоустройстве и озеленении города  определяющую роль играет градообразующие предприятие Корпорация ТОО «Казахмыс».

Для дальнейшего сохранения и развития зеленого фонда города  с 2015 года проводится масштабная работа  по озеленению побережья Кенгирского водохранилища за счет собственных средств корпорации, в 2017 году работниками высажено около 12 тысяч саженцев, и проводятся полив зеленых насаждений и уход за ними. Отрадно отметить,ежегодно по инициативе партии «НұрОтан» при ТОО «Корпорации Казахмыс», союза молодежи города  и бойцами трудового отряда «Жасыл Ел» проводятся работы по санитарной очистке прибрежной зоны Кенгирского водохранилища.

В текущем году за счет спонсорской помощи Корпорации Казахмыс предусмотрен  грандиозный ремонт бульвара Гарышкерлер с установкой уличных спортивных тренажеров, детских игровых площадок и 1 площадки для детей с ограниченными возможностями. Запланировано обустройство пешеходных тротуаров и велодорожек, установка  шахматной доски  и малых архитектурных форм, а также строительство  5-ти фонтанов, уходные работы и дополнительно будет высажены деревья,кустарники  и цветы.

Огромную поддержку в развитии города оказывают представители малого и среднего бизнеса.

Приятно отметить, что индивидуальные предприниматели проявляют социальную ответственность бизнеса, так  А.Фатыковым благоустроена  городская территория по проспекту Мира для отдыха жезказганцев и ТОО «Ремстрой» убрана береговая зона.

В 2018 году по программе благоустройство и озеленение  города предусмотрено 662,7 млн. тенге на текущие работы,на  обустроиство  20 дворовых территорий с установкой малых архитектурных форм, восстановление 10 детских игровых площадок и 5 футбольных полей,в результате улучшится доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества на 15%. 

        В целях сохранения памятников культуры  планируется обустройство сквера Алеша, территории памятника Абылайхана  и установка  композиции  «Казахстан». 

         Для улучшения внешнего облика города и повышения качества жизни жителей города будет обустроена  подпорная стена по бульвару Гарышкерлер  и места отдыха   для жителей города на территории  между СШ №1 и СШ №4, и территория  на перекрестке ул. Мира – М.Жалиля.     

        Для улучшения ночного облика города 6 объектов оформлены световым подсветками, установлена световая конструкция  «Я люблю Жезказган». Входная арка  на трассе «Караганда-Жезказган» украсила въезд в город и стала визитной карточкой  нашего города.

В целях соблюдения  требований  «Правил содержания и защиты зеленых насаждений, благоустройства территорий городов и населенных пунктов по Карагандинской области»  установлено  134 металлических урн для мусора,  590 контейнеров для ТБО и обновлена 71 контейнерная площадка.

        Вместе с тем, установлено  15 камер видеонаблюдения   в поселке Рыбачий, что позволит выявить нарушителей санитарного порядка  для привлечения к административной ответственности.

        В 2017 году по программе капитальные расходы государственного органа на сумму 7,8 млн. тенге выполнен капитальный ремонт 1 лифта с полной заменой лифтового оборудования в коммунальном жилом доме по ул. Алашахана 43.

В рамках санитарии города выполнены работы на общую сумму 53,7 млн. тенге, ликвидировано более 187 несанкционированных свалок  и захоронено 24 390 тонн твердо-бытовых отходов на полигоне, произведен снос бесхозяйных гаражных массивов.

 В текущем году  работа в  этом направлении продолжится на общую сумму 55 млн. тенге.

В 2017 году обеспечивалось содержание городских мест захоронения и захоронение безродных, неопознанных умерших без определенного места жительства на сумму 7,4 млн. тенге. В текущем году работа продолжится, а также запланирована разработка ПСД с госэкспертизой на обустройство мусульманского кладбища на новом земельном участке.

        В истекшем году обеспечивалось бесперебойное функционирование линий уличного и дворового освещения на общую сумму 161 млн. тенге.

        По многочисленным обращениям жителей были организованы работы по освещению улиц в поселках Рыбачий, Комбинатский и  Геология, установлено энергоэффективное  освещение на трассе «Жезказган-Караганда» и по дороге к аэропорту, на улицах Сейфуллина и Алашахана установлены светодиодные светильники, что обеспечило увеличение доли освещенности придомовых территорий  и городских улиц города на 1,9%.

В текущем году  работы по уличному освещению  будут продолжены, планируется восстановить уличное освещение по улице Холмецого и восточно-объездной ул. Садовое кольцо, что обеспечит должный уровень безопасности на улицах, а также безопасность дорожного движения

Транспортная  инфраструктура

Особое внимание отводится развитию и содержанию дорожно- транспортной инфраструктуры.

В 2017 году освоено 3 млрд 323 млн. тенге, отремонтировано 7 улиц (14,2 км),15,3 км внутригородских дорог, 11,7 км внутридворовых дорог,выполнен средний ремонт дорог к аэропорту города Жезказган (6,2км), по трассе Жезказган-Сатпаев (5км) и по дорогам республиканского значения от границы г.Кызыл-Орды до границы г.Караганда (199 км.).

        Выполнен ремонт более чем на 43 участках улиц города, общим объемом 34,6 тыс. кв.м.  и укладка  дорог из дресвы - 24,9 тыс. кв.м.  на сумму 130 млн. тенге.

        Как вы знаете, прошлый год для нас был годом дорог, по многочисленным просьбам общественности и усилиями местной власти были выделены средства и был проведен текущий ремонт дорог п.Рыбачий (ул.Кусаинова , ул.Кожабая, ул. Жездинская), участок дороги Булкышева (от Кожабая до Толеубаева), установлена тротуарная дорожка по улицам Муканова и Жездинская, уложен 5 523 кв.м. технического тротуара по ул.Гагарина, Жастар и Сейфуллина.

        В целом реализация данных мероприятий позволила увеличить долю автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 55% до 67%,   внутридворовых дорог с  31 до 47 %.     

         В 2018 году на общую сумму 1 млрд 297 млн. тенге  будет продолжена работа по содержанию и текущему ремонту внутригородских дорог (восточно-объездная ул. Садовое кольцо, ул.Сатпаева,пр.Мира) и внутридворовых дорог ( часть по ул.Сатпаева, 3,6 мкрн), по устройству тротуара по пр.Мира(от ул.Гагарина до ул. Алашахана) и запланирован ремонт дороги с.Талап.

        В текущем году планируется  средний ремонт  дороги  протяженностью 231 км между г.Жезказган-Караганда на сумму  около 3 млрд. тенге.

        За счет выполненых работ доля автомобильных дорог находящихся в удовлетворительном состоянии от общей протяженности дорог увеличится на 11%.

        Одним из проблемных вопросов в городе являлось  наличие 5 аварийных путепроводов, 2 из них, это путепровод №3,5 были  реконструированы в прошлом году, и была  начата реконструкция  путепровода №4.

        В текущем году завершится разработка проектно-сметной документации на реконструкцию путепровода №1  и №2.

        В 2017 году на обеспечение безопасности дорожного движения освоено 178,5 млн. тенге. Проведена работа по замене 10 светофорных объектов, 350 дорожных знаков и 19 остановочных павильонов, также  выполнены работы по  разметке дорог, пешеходных ограждений, содержанию и эксплуатацию светофорных объектов и остановочных павильонов.

        Для поддержания стабильности внутригородских перевозок в минувшем году освоены субсидии на сумму 22,8 млн. тенге по 7 автобусным социально-значимым маршрутам по направлениям: пос. Аварийный, с. Талап, с. Кенгир и мкр. Кабанбай батыра, п.Геологический. А также, учитывая многочисленные просьбы жителей дачных массивов, было организовано субсидирование дачных маршрутов на медьзавод, Спутник и Аэропорт для  возмещения расходов  связанных с перевозкой пассажиров.

       В текущем  году организация работ в этом направлении будет продолжена.

        В сфере логистики радостным событием для жителей города стало введение с 1 января 2017 года ежедневного поезда сообщением Жезказган – Астана и 2 прицепных вагонов через день в г. Павлодар. В текущем году будет курсировать дополнительный поезд из 6 составов сообщением Жезказган–Караганда и запланировано  увеличение составности вагонов с 6 до 9 поезда сообщением Жезказган-Кызылорда.

        Немаловажное значение для развития региона в целом имеет Комплексный план социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2012-2020 гг. (КПР), который состоит из 88 мероприятий на общую сумму 351,5 млрд. тенге (РБ – 169,2 млрд. тенге, МБ – 21,4 млрд. тенге, внебюджетные средства – 160,9 млрд. тенге).

        По городу Жезказган предусмотрено 46 мероприятий на сумму 261,4 млрд.тенге, (республиканский бюджет- 101,7 млрд.тенге,местный  бюджет-19,1 млрд.тенге, внебюджетные средства-140,6 млрд.тенге, из них 12,9 млрд.тенге средства ТОО «Корпорация Казахмыс»).  

        С начала реализации Комплексного плана по городу освоено 24,8 млрд.тенге (2012 г. – 8,9 млрд.тенге, 2013 г. – 4,1 млрд.тенге, 2014 г. – 4,4 млрд.тенге, 2015 г. – 2,6 млрд.тенге, 2016 год-2,4 млрд.тенге, 2017 год-2,4 млрд.тенге).

        Из  предусмотренных 46 мероприятий исполнено 14 мероприятий, 32 – находятся на стадии исполнения.

        В 2017 году  по 18 мероприятиям освоено 2,4 млрд.тенге (РБ-865,6 млн.тенге, МБ-265,6 млн.тенге, ВС-1299 млн.тенге).

        По расширению минерально-сырьевой базы национальной геологоразведочной компанией «Казгеология» проведен комплексный анализ фондовых геолого-геофизических материалов с целью выявления перспективных площадей для восполнения минерально-сырьевой базы Жезказганского региона на 155,6 млн. тенге, в результате чего выявлено 9 новых перспективных объектов, на 3 из которых в 2015 году были начаты работы, выделено 276,5 млн. тенге, освоено 100%. Также за счет собственных средств ТОО «Корпорация Казахмыс» в 2014 году проводилось вовлечение во вторичную переработку техногенных минеральных образований: шлаков Жезказганского медьзавода и хвостохранилища №3, Жезказганских обогатительных фабрик №1, 2.

        ТОО «Корпорация Казахмыс» разработан поэтапный план мероприятий по разработке гидрометаллургической технологии переработки бедных руд Жезказганского региона. Стоимость проекта – 850 млн. тенге, с созданием до 65 рабочих мест. Опытный промышленный участок введен в эксплуатацию в августе 2015 года. На его базе продолжаются работы по строительству опытного гидрометаллургического завода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2019 году.

        За этот период по индустриально-инновационному развитию введены в эксплуатацию швейная фабрика компании «Ютария Ltd», запущен проект «Создание племенного центра» ТОО «Племптицеторг», в августе 2015 года введен проект «Организация производства колодезных колец различного диаметра, стеновых и фундаментных блоков, пустотных плит перекрытий» ТОО «Самга» стоимостью 35 млн. тенге. За 2017 год объем производства составил 6000 куб. метр железобетонных изделий на сумму 95 млн. тенге. Количество работников составляет 120 человек.

        В рамках единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в 2017 году финансовую поддержку в виде субсидирования процентной ставки по кредитам банков получили 29 проектов на сумму кредитов 816,9 млн. тенге. В жилищно-коммунальном хозяйстве города также имеются некоторые изменения.

        По разделу «Теплоснабжение»:

        -в целях покрытия существующего в регионе дефицита мощности решения задачи по обеспечению надежного и устойчивого теплоснабжения и энергоснабжения потребителей городов Жезказгана и Сатпаева предусматривалась реализация проекта по строительству теплоэлектроцентрали-2 (ТЭЦ-2) в г. Жезказгане установленной мощностью 240 МВт электрической и 755 Гкал/ч тепловой энергии за счет частных инвестиций, необходим инвестр. Корпорацией Казахмыс  проводится реконструкция Жезказганской ТЭЦ, в настоящее время теплофикационное оборудования Жезказганской ТЭЦ в полном объеме обеспечивает тепловой энергией и горячим водоснабжение городские сети города, медеплавильного завода и обогатительной фабрики.

  Реконструкция и модернизация Жезказганской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) проводится по графику за счет собственных средств ТОО «Корпорация Казахмыс» в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

В рамках увеличения мощности ЖТЭЦ реализуется проект по установке турбины №8 мощностью 97 Гкал/час тепловой и 50МВт электрической энергии, монтажа и ввод в эксплуатацию запланирован в текущем году,  за отчетную дату объем выполненных работ составляет 90%. Сумма направленной инвестиции в 2017 году составило 2 млрд 730,3 млн.тенге.

Эксплуатация оборудования после установки, приведет к увеличению мощности станции на 50 мВт электрической энергии.

        – реконструкция и модернизация тепловых сетей (общая протяженность сетей составляет 482,7 км, в том числе магистральные – 60 км, и квартальные – 422,7 км), имеется  ПСД с госэкспертизой по 1,2 очереди, стоимость СМР составляет 7,9 млрд. тенге. В текущем году  по программе «Нұрлы жол»  на начало реализации проекта  по 1 очереди выделено 392,8 млн. тенге. По итогам конкурса будут начаты строительно-монтажные работы.

        По разделу «Водоснабжение»:

        -в целях обеспечения населения города качественной питьевой водой за счет средств республиканского бюджета с 2010 года ведется строительство Эскулинского водовода с учетом водоснабжения города Жезказгана. Всего проложено 71,9 км водовода, или 100%, завершение строительно-монтажных работ запланировано  до 31.12.2018года.

        -за счет собственных средств ТОО «Корпорация Казахмыс»  в 2015 году реконструировано 13 км Уйтас-Айдосского водовода  и  в 2017 году Предприятием тепловодоснабжения заменено 2,6 км трубопровода на водоводе подачи воды с Уйтас-Айдосского водоисточника до хозпитьевые отчистные сооружения.

        -по строительству водозабора на Кожамсеитском месторождении подземных вод – для водоснабжения города Жезказгана в текущем году завершится разработка ПСД головным проектным институтом ТОО «Корпорация Казахмыс».

        Реконструкция внутригородских водопроводных сетей г. Жезказган общей протяженностью 198 км, в том числе водоводы -19 км, квартальные, поселковые сети -179 км. Проект разделен на 3 этапа, из них

        -по 1 очереди ПСД разработана, получено заключение экспертизы, срок реализации СМР– 2019 год,

        - по 2 очереди в 2017 году из РБ освоено 215,1 млн. тенге, генподрядчиком ИП «Құрылыс» проложено 6,1 км водопроводных сетей, реализация проекта запланирована на 2017-2019 годы. На 2018 год планируется проложить 9 км водопроводных сетей  на 297,8 млн.тенге, 

        - по 3 очереди в 2017 году из РБ освоено 174, 3 млн. тенге, генподрядчиком ТОО «СЕРВИС НС» проложено 12,8 км водопроводных сетей,реализация проекта запланирована на 2017-2019 годы. На 2018 год планируется проложить 20 км водопроводных сетей на 312,2 млн.тенге.

        По реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений города – 1 очереди разработана ПСД и получено заключение экспертизы, стоимость  проекта составляет 167,6 млн. тенге. В 2018  году на СМР  выделено  167,6 млн. тенге. В настоящее время проводятся  конкурсные процедуры по определению подрядной организации.

        По реконструкции магистрального водовода села Талап разработана ПСД и получено заключение комплексной вневедомственной экспертизы. Общая стоимость проекта 264,9 млн. тенге. В  2018 году  на начало СМР  выделено  173,5 млн. тенге. В настоящее время ведутся  конкурсные процедуры по определению подрядной организации.

        В целом реализация проектов, позволит решить проблему качественного водоснабжения.

        По разделу «Развитие благоустройства и коммунального хозяйства»: продолжается реконструкция парка «Жастар» (7 га)  в 2017 году освоено 100 млн. тенге, проложено 1,4 км поливочных сетей, проведены работы по устройству 3 км  электроосвещения, установлено 0,968 км. ограждения и 9 682 кв.м  покрытие тротуарной плитки. В текущем году предусмотрено 100 млн. тенге,завершение проекта планируется в 2019 году.

         По строительству внешней инфраструктуры к действующему полигону твердых бытовых отходов (водоснабжение и электроснабжение) ПСД разработана, получено заключение экспертизы, стоимость строительно-монтажных работ составляет 142 млн. тенге.

        По разделу «Транспортная инфраструктура»: 

        По реконструкции автомобильной дороги Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ, участок Кызылорда – Жезказган (216-314 км) – разработана проектно-сметная документация, имеется заключение госэкспертиза. Срок действия разработанного ПСД истек. Реализация проекта перенесена на  2020-2022годы.

        По реконструкции автомобильной дороги Жезказган – Есиль – Петропавловск, участок Жезказган – Аркалык (137-215 км) в 2017 году запланировано158,6  млн. тенге, средства не поддержаны. Реализация проекта перенесена на  2020-2022годы.

        В социальной сфере выполнен капитальный ремонт 6-ти объектов соцкультбыта: СШ №11, Дом дружбы культуры народов, библиотека им.С.Сейфуллина, кожно-венереологический диспансер Станции скорой помощи, наркологическая организация.

        По разделу экология и природопользование:

        По реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений города Жезказгана в текущем году на разработку ПСД выделено160 млн. тенге.

        По реконструкции системы водоотведения города Жезказгана в текущем году на завершение  разработки ПСД выделено 12,1 млн. тенге, срок получения заключения госэкспертизы  март 2018года.

        По строительству системы ливневой канализации и коллекторно-дренажной системы в городе разработано ТЭО, получено положительное заключение госэкспертизы, сметная стоимость  проекта – 6 млрд 118,2 млн. тенге. При финансировании проекта будут начаты СМР.

        В текущем году продолжится реализация запланированных мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития городов Жезказгана, Сатпаева и Улытауского района Карагандинской области на 2012 – 2020 годы, что  послужит укреплению социальной стабильности в обществе и росту благосостояния граждан нашего города.

Уважаемые земляки!

        В соответствии с Планом нации «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» одним из немаловажных аспектов государственной службы  является предупреждение и профилактика коррупционных правонарушений во всех государственных органах установлены телефоны доверия, в средствах массовой информации ведутся специальные рубрики. Работа по противодействию коррупции проводится в соответствии с Планом мероприятий на 2015-2017 годы, по реализации антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике.

В 2017 году было проведено 4 заседания комиссии по борьбе с коррупцией при акимате города Жезказган и  информационно-разъяснительная группой организованы 3 семинара, 2-диалоговые площадки в студенческой аудитории, 27 лекций, 20 телевизионных сюжетов, 4, а также проведены 4 семинара и 1 круглый стол с директорами и преподавательским составом, городским филиалом партии Нур-Отан проведены 3 круглых стола, 7 мероприятий по разъяснению антикоррупционного законодательства.

Одним из важных вопросов антикоррупционной стратегии является проведение прозрачного процесса государственных закупок и обеспечение эффективного использования бюджетных средств. В этой связи, согласно Закону Республики Казахстан «О государственных закупках» с 1 января 2016 года все государственные органы осуществляют процедуру «электронных  государственных закупок» посредством предоставления электронных услуг на веб-портале государственных закупок. За отчетный период проведено 94 конкурса по государственным закупкам на сумму 7 млрд 806,1 млн. тенге, по результатам сэкономлено  195,9 млн. тенге бюджетных средств.

На постоянной основе проводится прием граждан по личным вопросам акимом и его заместителями. Согласно Постановлению Правительства РК «Об организации приема физических и представителей юридических лиц в центральных и местных исполнительных органах Республики Казахстан» акимом и его заместителями проводится личный прием граждан по утвержденному графику, имеется вывеска в фойе здания, ящик для заявлений и жалоб граждан. За 2017 год руководством города было проведено 65 личных приемов, приняты 328 граждан.Из них акимом города было проведено 23 личных приема с участием 181 жителя.

В ходе личных приемов 308 гражданам даны разъяснения и консультации,по 20  обратившимся вопросы решены положительно.

В 2017 году на имя акима города поступило 2548 обращений, что на 20,6% больше 2016 года, в том числе от физических лиц 2276, от юридических 272, из них с вышестоящих органов (областной акимат) – 91, от депутатов – 7.

Анализ поступивших обращений показал, что  наибольшее количество обращений поступило по вопросам землепользования – 1145, и по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – 1085. На блог акима города поступило 79 обращений, на блог акима области – 84, 24 обращения были удовлетворены, по 139 даны разъяснения.

Для обеспечения прозрачности деятельности государственных органов во всех действующих комиссиях, созданных при акимате города Жезказгана, активно участвуют депутаты маслихата, представители НПО, ассоциации предпринимателей города Жезказгана.

В истекшем 2017 году акиматом города Жезказгана  было принято  901 постановление, акимом города принято 130 распоряжений и 1 решение. Все акты акима и акимата прошли правовую экспертизу. В Департамент юстиции Карагандинской области направлены 6 нормативных правовых актов акимата города Жезказгана, все они в соответствии с Законом Республики Казахстан «О правовых актах»  были рассмотрены на Общественном совете города, где получили положительные рекомендации, размещались на веб-сайтах и были  зарегистрированы в Департаменте юстиции Карагандинской области, после чего публиковались в местных печатных изданиях. 

Большую поддержку по общественно значимым вопросам оказывает Общественный совет города, который является выражением мнения гражданского общества, всего в 2017 году проведено 9 заседаний по данным вопросам.

По взаимодействию акима города с населением по  решению вопросов функционирования жилищно-коммунального хозяйства и санитарного состояния территорий, профилактике правонарушений и оказанию помощи в работе с гражданами активную работу проводят 8 территориальных советов местного самоуправления города Жезказган. Всего с начало 2017 года ими проведены 71 заседание,14 отчетов перед населением и организована 1 встреча  населения с акимом города по вопросу территориального значения.

В целях обеспечения прозрачности оказания государственных услуг населению в рамках пятого направления Плана нации – «Формирование подотчетного государства» – направленного на формирование транспарентного и подотчетного государства  с 2017 года функционирует государственная корпорация «Правительство для граждан», которая яваляется единым провайдером государственных услуг.

Для повышения качества государственных услуг населению города местными исполнительными органами оказываются 82 вида государственных услуг.

За отчетный период оказано 28 232 государственных услуг, в том числе в бумажном форме – 14182 услуги, через госкорпорацию «Правительство для граждан» – 9015, через портал электронного правительства – 5035 услуг. Доля оказанных электронных государственных услуг по отношению к общему числу услуг, полученных в традиционном виде, составляет 50,5%, или 100% к плану .

За отчетный период проведены 42 разъяснительных мероприятия по повышению качества оказания государственных услуг.

Охват населения разъяснительными мероприятиями составил 321 человек.В 2017 году жалоб в оказании государственных услуг не было.

 В целях автоматизации деятельности и повышения эффективности государственного управления в государственных учреждениях города Жезказгана внедрены 12 информационных систем е - акимата Карагандинской области.

Все государственные учреждения города подключены к системе электронного документооборота,  которая  дает возможность делопроизводству осуществлять  без дублирования  на бумажном носителе. Полностью осуществлён переход на цифровое делопроизводство и электронное взаимодействие власти с населением. Цифровой технологией охвачены все сферы деятельности акимата города.

Большой популярностью среди населения пользуются социальные сети акимата города Жезказгана, такие как Instagram и Facebook, на страничках  которых уже зарегистрировано более 10 тысяч подписчиков. В 2017 году  поступило 500 обращений, на что своевремено были даны  ответы.

 В аппарате акима города Жезказган внедрена информационная система «Интернет-портал государственных органов Республики Казахстан», которая взаимодействует с основными информационными системами центральных государственных органов республики, с 2017 года  данная система внедрена в государственных учреждениях города, в 2018 году запланировано внедрение в сельских акиматах.

По поручению Главы государства, обозначенного в Плане нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» внедрен  портал  «Открытое правительство».

В рамках реализации задач, поставленных Главой государства, в городе продолжится работа по развитию «электронного правительства», по повышению качества оказания государственных услуг и их полному переводу в электронный вид.

Ежегодные  отчетные встречи акима с населением стали традиционными.  Большое внимание уделяется работе с населением. Мы знаем, что больше всего волнует наших горожан. На прошлогодних 5 отчетных встречах приняли участие 758 человек,  было высказано 10 замечаний и предложений. В основном поднимались вопросы социального характера: по ремонту и строительству дорог, объектов образования, здравоохранения и  культуры, электрификации и телефонизации населенных пунктов. Были вопросы и жилищно-коммунального хозяйства, где затрагивались проблемы благоустройства, санитарного и экологического состояния города. Из 10 вопросов исполнено 6, переходящие 4 будут решены в текущем году.        

Уважаемые жезказганцы!

 

  В наступившем году нам предстоит большая работа, так как он насыщен важными событиями, имеющими большое общественно-политическое, историческое значение.  Это  20- летие Астаны, Год председательствования в Совете Безопасности ООН.

  Как отметил, Глава Государства в своем Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»:Мы создали Казахстан, который стал брендом, вызывающим доверие и уважение в мире.

20 летний юбилей нашей столицы – Астаны, ее становление и вхождение в число важнейших центров развития Евразии –предмет нашей общей гордости. Наш медный город Жезказган, уже с 10 декабря 2017 года дал старт этой праздничной дате. Как отметил Президент страны: «В мире пришли к пониманию, что именно города конкурируют за инвесторов. Они выбирают не страну, а город, в котором комфортно жить и работать». Мы жезказганцы, осознаем это и стремимся быть одним из лучших и инвестеропривлекательным городом Казахстана.  

Празднование таких значимых мероприятии имеет консолидирующий характер и является возможностью показать имеющиеся достижения во всех областях экономического, социального, общественно-политического, культурного и духовного развития города, воспитывать патриотизм у молодежи, вселить уверенность в завтрашнем дне.

  В текущем году в рамках развития города Жезказган разработан план мероприятии, в которую вошли самые значимые и яркие мероприятии, это ввод, открытие новых объектов бизнеса, многоэтажного жилого дома, детского сада, реконструкция парка и другие масштабные мероприятия. Уверен, нашему городу по силам воплотить в жизнь самые смелые идеи.

                             

Уважаемые жезказганцы!

  В решении вышепоставленнных задач  - необходимо активное и заинтересованное участие всех ответственных сил города– партий, общественных объединений, творческих и профессиональных союзов, средств массовой информации.   Объединенными усилиями мы укрепим экономику, обеспечим стабильность, повысим благосостояние наших граждан. В единстве -  наша сила и она всегда будет воодушевлять жезказганцев на новые свершения!